İngilizce Bağlaçlar: Kullanım Alanları ve Türkçe Anlamları

Bağlaç, iki kelimeyi ya da iki ayrı cümleyi birbirine bağlamaya yardımcı olur ayrıca cümlelere anlam bütünlüğü kazandırır. Türkçe ‘de olduğu gibi İngilizce bağlaçlar için de bu kullanım, size bazı avantajlar sağlar.

Bağlaçlar sayesinde birbiri ile ilişkili iki ayrı cümleyi birbirine bağlayabilir ve kelimeleri sıralayabilirsiniz. Ayrıca birbirinden ayrı iki cümle arasında bir anlam bütünlüğü oluşturabilirsiniz.

Anlamına göre bu kalıplar cümlenin başına, ortasına ya da her ikisine birden eklenebilir. İngilizce ‘de bu bağlaçlar “conjunctions” olarak adlandırılırlar ve kullanım şekillerine göre belirli sınıflara ayrılır.


Correlative Conjuctions (Benzer, İlişki Sağlayan Bağlaçlar)

ingilizce bağlaçlar

Bu bağlaçlar iki özneyi, fiili veya cümleyi bağlar. İkili kalıplardan oluşurlar ve her iki cümlede de bulunurlar.

 • Neither … nor … , not only … , but also … , either … or … , both … and … bunlara örnektir.

Coordinating Conjuctions (Koordine Eden Bağlaçlar)

ingilizce bağlaçlar

Bu bağlaçlar; iki sıfat, iki isim, iki cümle veya iki zarf arasında koordinasyonu sağlama amacıyla kullanılırlar. İki cümlenin arasında kullanıldığı zaman kendinden önceki cümlenin bitiminde virgül kullanılır. Aynı doğrultuda anlam belirten cümlelerde, zıtlık belirtmede veya seçenek sunarken tercih edilir.

 • And, or, but, so, yet, for, nor bunlara örnektir.

Subordinating Conjunctions (Zarf Bağlaçları)

İngilizce bağlaçlar

Bir ana ve bir yan cümlenin arasındaki ilişkiyi belirtmede kullanılır.

Ana cümleden önce gelirse; cümlenin bitiminde virgül kullanılır ve ardından yan cümle gelir.

Ana cümleden sonra, yani yan cümlenin önünde olursa virgül kullanılmaz.

Zarf bağlaçları (subordinating) koşul, neden-sonuç, zaman, amaç, durum şeklinde gruplandırarak tanımlanabilir.

 • Because, although, as soon as, when, however, just as, even if, by the time, while, in order that, whereas bunlara örnektir.

En Çok Kullanılan İngilizce Bağlaçlar ve Türkçe Anlamları

ingilizce bağlaçlar

İngilizce bağlaçlar tablo şeklinde ya da belli bir gruplandırma ile görselleştirildiğinde öğrenmek çok daha kolay olabilir. Bu nedenle, kalıpları çalışırken Türkçe anlamları ile kullanım şekillerine göre sınıflandırarak daha akılda kalıcı bir hale dönüştürebilirsiniz.


Coordinating Conjunctions

 • And: (ve) paralellik anlamı vardır.
 • But: (ama, fakat, ancak) zıtlık belirtir.
 • Or: (veya, ya da) seçenek sunar.
 • Yet: (halbuki, ancak, yine de, oysa)
 • So: (bu yüzden) sonuç belirtir.
 • For: (çünkü, zira)
 • Nor: (ne de) olumsuzluk belirtir.

Subordinating Conjuctions (Neden-Sonuç Belirtenler)

ingilizce bağlaçları

 • As: (rağmen)
 • As a result of: (sonuç olarak)
 • Because: (çünkü, dolayı, yüzünden)
 • Because of: (nedeni ile)
 • Consequently: (bu nedenle, sonuç olarak)
 • Due to the fact that: (dolayı, yüzünden)
 • Eventually: (neticede, nihayet, sonunda)
 • Finally: (sonunda, en sonunda, nihayet)
 • For: (nedeniyle, dolayı)
 • For that reason: (o yüzden)
 • In that case: (öyleyse, o hâlde)
 • In the event: (sonuçta)
 • Now that: (-dığından, madem)
 • On account of: (uğruna, yüzünden)
 • Owing to: (sayesinde, dolayı, nedeniyle)
 • Seeing that: (madem ki)
 • Since: (-dığı için, edeli, olalı)
 • So: (bu yüzden, diye, yani, dolayısıyla)
 • That’s why: (bu nedenle, bu yüzden)
 • Therefore: (onun için, bu nedenle, bu yüzden)
 • Thus: (nitekim, böylece)

Subordinating Conjuctions (Durum-Koşul Belirtenler)

ingilizce bağlaçlar

 • As if(sanki, imiş gibi)
 • As long as: (müddetçe)
 • But for: (olmasaydı)
 • Even if: (-se bile)
 • If: (eğer, ise)
 • If only: (keşke)
 • Indeed: (cidden, gerçekten, aslında)
 • In case: (-se diye)
 • In fact that: (gerçekte, aslında, doğrusu, hatta)
 • Just as: (tam -dığında, tam -iken)
 • Just in case: (-e hâlinde)
 • On condition that: (şartıyla)
 • Only if(yalnızca)
 • Providing: (koşuluyla, şartıyla)
 • Rather than: (-dansa, -mektense)
 • So as to: (-mek üzere)
 • So long as: (müddetçe, eğer)
 • Suppose (that): (varsayalım ki)
 • Supposing that: (varsayıldığında)
 • Unless: (olmazsa, olmadıkça)
 • Whereas: (buna karşın, -mesine karşın, oysa)
 • Without:(-meksizin, -medikçe)

Subordinating Conjuctions (Zaman Belirtenler) 

ingilizce bağlaçlar

 • After: (sonra, -dan sonra, -dikten sonra)
 • After that: (bunun sonrasında)
 • As: (iken, olduğu gibi)
 • As soon as: (hemen, -ince, yapar yapmaz, en kısa sürede)
 • Before: (önce, -den önce)
 • By the time: (-e kadar, -dığı zaman)
 • During: (boyunca)
 • Henceforth: (bundan böyle, bundan sonra)
 • İmmediately: (hemen)
 • Meanwhile: (bu arada, aynı anda)
 • No sooner.. then: (-mesi ile -mesi bir oldu)
 • Now: (şimdi)
 • Once: (olur olmaz)
 • Since: (-den beri)
 • Till: (-e kadar)
 • The moment: (anında)
 • Then: (sonra)
 • When: (-diği zaman, -dığında)
 • Whenever: (-dığında, -dığı zaman)
 • While: (iken, sırasında, buna karşın)
 • Until: (-e kadar, -inceye kadar)

Subordinating Conjunctions (Mekan Belirtenler)

 • As far as: (olabildiğince uzağa)
 • Where: (-dığı yerde)
 • Wherever: (nerede olursa, her -dığı yerde)

Subordinating Conjunctions (Örnekleme İçin Kullanılanlar)

örnekleme yapan

 • For example:(örnek olarak, örneğin, mesela)
 • Forinstance(mesela, örnek olarak)

Subordinating Conjunctions (İstisna Belirtmek İçin Kullanılanlar) 

 • Apart from: (-dışında, -başka)
 • Aside from(-den başka)
 • Except that(haricinde, -dışında)

Subordinating Conjunctions (Aynı Fikri Belirtmek İçin Kullanılanlar) 

aynı fikri belirten

 • Additionally: (bundan başka, ayrıca)
 • Along: (süresince, boyunca)
 • Also(ayrıca)
 • As well as: (-e ilave olarak, birlikte, yanısıra)
 • Besides(ayrıca, üstelik, zaten, bir de)
 • Furthermore(dahası)
 • In addition: (hem de, ilaveten, üstelik)
 • Moreover(dahası)

Subordinating Conjunctions (Zıtlık Belirtenler) 

zıtlık belirten

 • Although: (buna rağmen, -e karşın)
 • Conversely: (tersine, aksine)
 • Despite: (karşın, rağmen)
 • Even so: (olsa bile)
 • Even though: (olsa bile)
 • However: (her ne şekilde, ..olsa da..)
 • In contrast to: (-in aksine)
 • In spite of: (rağmen)
 • Nevertheless: (bununla beraber, yinede, buna rağmen)
 • Nonetheless(her şeye rağmen)
 • No matter: (önemli olmasa da)
 • Otherwise(yoksa, aksi hâlde)
 • Though: (-duğu hâlde)
 • Unless(olmadıkça)
 • Unlike(aksine, farklı olarak)
 • Whether or not(olup olmadığını)

Subordinating Conjunctions (Amaç Belirtenler) 

hedef belirten

 • For the purpose that:(bunun amacıyla)
 • In order that: (olması için, -sin diye)
 • So that(amacıyla, onun için, -mesi için, -sin diye)

Correlative Conjuctions

 • Both … and… (hem.. hem..)
 • Either … or… : (ya… ya da…)
 • Neither… nor… : (ne… ne de…)
 • Not only… but also… : (sadece değil… ayrıca…)
 • Whether… or… : (gerek… gerek…)

İngilizce bağlaçlar cümle kurmak, cümleleri anlamak için oldukça önemlidir. Bu konu ile ilgili pratik yapmak isterseniz aşağıdaki link sizi bekliyor!

 

Kategoriler: Eğitim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/