İş Yaşamında Disiplin

Samet Can ASLAN

Samet Can ASLAN

https://www.hukukiblog.com

1 Temmuz 2018

Disiplin, çalışanların örgütsel kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde örgüt politikasından sapmalarını önleyen ve düzenleyen eylemleri kapsar. Disiplin ibaresi; cezayı çağrıştırmakla birlikte, ceza uygulamasından ibaret değildir. Disiplin kavramı; soruna, iş görene ve duruma göre farklılık gösteren bir olgudur.

Kargaşanın engellenmesi ve sosyal barışın kurulması amacıyla disiplin, toplumsal yaşamın her yönünde gerekli ve kaçınılmaz bir husustur. Disiplinin temel hedefi iş görenin, işletmenin performans standartlarına uygun olarak hareket etmesini sağlamaktır. İş gören işin gereklerini yerine getirmede başarısız olduğunda, disiplin eylemi ile karşı karşıya bırakılır. Bekleneni yerine getirmedeki başarısızlık, doğrudan doğruya iş görenin yapmakta olduğu işlere ilişkin olabileceği gibi, kural ve düzenlemelerle de ilgili olabilir.
Disiplinin diğer amacı ise iş gören ve yönetici arasında karşılıklı saygı ve güven ortamını oluşturmak ve sürdürmektir. Yanlış uygulandığında disiplin; düşük moral, kızgınlık ve yönetici – iş gören kutuplaşması gibi sorunlara sebebiyet verir. Bu gibi durumlarda iş görenin davranışlarındaki gelişmeler kısa ömürlü olacak ve yönetici iş göreni kısa zamanda tekrar disiplin etme gereği duyacaktır. Bu sebeple disiplin uygulamaları salt davranışı düzeltmekle kalmamalı, yönetici ile iş gören ilişkilerinde meydana gelebilecek sorunları en aza indirmelidir.
Disiplin fiilini yürütmede iki ilke ile hareket edilir. Birincisi, bir bütün olarak örgütün yararlarına zarar gelmemesi; ikincisi ise, bireylerin haklarının korunması, bir diğer deyişle, iş güvencesinin sağlanmasıdır. Yönetim öncelikle duyarlı önderlik ve yapıcı bir disiplin ortamı yaratarak, iş görenden ne tür bir davranış beklediğine ve bunu ne şekilde başarmayı umduğuna karar vermelidir. Daha sonra örgütün tüm kademelerinde ve her biriminde sağlıklı bir disiplin iklimi elde edilmeli ve tutarlı bir disiplin eylemi gereksinimine yanıt verecek belirli bir disiplin süreci oluşturulmalıdır.
Ancak yönetilenler ile yönetenler arasında çıkar çatışması bulunduğundan veya çalışanların farklı tutum, beklenti ve davranışlara sahip olmalarından dolayı sağlıklı bir disiplin iklimi oluşturmak oldukça zor olmaktadır. Gerçekleştirilen eylemlerin disiplin sınırını aşması, iş yerinde sıklıkla mobbing kavramını meydana getirmektedir. Bu sebeple çalışma yaşamındaki en mühim meselelerden birinin “disiplin” olduğu söylenebilir.
Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Samet Can Aslan‘a aittir ve makale, yazarı tarafından Hukuki BLOG ( https://www.hukukiblog.com ) sayfasında yayınlanmıştır.

Yorumlar (0) Yorum Yap

/